پرسوزی پارچه برای بهبود چاپ

پرسوزی پارچه برای بهبود چاپ

پرسوزی پارچه به مجموعه عملیاتی گفته می شود که در آن پرزها، کرک ها یا الیاف آزاد بیرون زده از یک یا دو سطح
پارچه توسط عمل سوزاندن از بین می روند. پارچه ای که بر روی آن عمل پرزسوزی انجام می شود دارای سطحی
صاف، نرم، یکنواخت و براق می شود و در عملیات رنگرزی از ایجاد دورنگی در سطح کالا و پرزها جلوگیری می شود.
وجود پرزها در سطح پارچه سبب می شود که بعد از چاپ و رنگرزی این پرزها روشن تر از بافت به نظر برسند
و از ظرافت خطوط مرزی در چاپ و جلای پارچه کاسته می شود. در ماشین های چاپ، پرزهای جدا شده از
سطح پارچه به تیغه (پارو) می چسبند و درگراور (فرورفتگی های) غلتک قرار می گیرند که مشکلاتی برای
چاپ ایجاد می کنند.

پرز سوزی پارچه

عمل پرزسوزی ممکن است قبل یا بعد از آهارگیری انجام شود. عمل آهارگیری قبل از پرز سوزی باعث جدا و بلند
شدن پرزها و کرک ها از سطح پارچه می گردد و بر راندمان و یکنواختی پرزسوزی اضافه می کند ولی عیب این
روش این است که پارچه پس از آهارگیری، جهت ورود به ماشین پرزسوزی لازم است به طور کامل خشک شود.
نکته:
در پرزسوزی پارچه های مخلوط پنبه و پلی استر ممکن است گلوله های کوچک ذوب شده در سطح پارچه ظاهر
شود که قابلیت جذب مواد رنگزای بیشتری دارند، بنابراین جهت جلوگیری از نایکنواختی و دو رنگی در رنگرزی
بهتر است عمل رنگرزی پارچه قبل از پرزسوزی انجام شود. پارچه هایی که درصد پلی استر آنها در مخلوط بیشتر
از 90 درصد می باشد، نیاز به پرزسوزی ندارند. هر چه میزان سلولز در پارچه بیشتر باشد، سرعت حرکت پارچه و
پرزسوزی افزایش می یابد. سرعت پرزسوزی پشم از پنبه کمتر می باشد. در پارچه های فاستونی فقط یک سطح
پارچه پرزسوزی می شود. جهت انجام عمل پرزسوزی از ماشین پرزسوزی استفاده می شود. ماشین های پرزسوزی
به س ه دسته پرزسوزی صفحه داغ، ماشین پرزسوزی غلتکی و ماشین پرزسوزی گازی تقسیم می شوند.

پرسوزی پارچهماشین پرزسوزی صفحه داغ:

ماشین پرزسوزی صفحه ای از دو صفحه مسی منحنی شکل تشکیل شده است که
حرارت را به خوبی هدایت می کند. صفحات مسی از قسمت پشت آنها توسط سوختن نفت یا گاز شهری به حدی
داغ می شود که به طور کامل سرخ می شوند. سپس پارچه را با سرعت 100 تا 250 متر در دقیقه از روی این
صفحات سرخ شده عبور می دهند. پرزهای سطح پارچه به واسطۀ تماسی که با صفحات داغ پیدا می کنند، می سوزند
و از بین می روند. مهم ترین عیب ماشین پرزسوزی صفحه ای که استفاده از این ماشین را محدود کرد، متغیر بودن
حرارت صفحات در طول عمل پرزسوزی می باشد که این عیب باعث نایکنواختی در عمل پرزسوزی می شود.

ماشین پرزسوزی غلتک داغ:

ماشین پرزسوزی غلتکی دارای یک غلتک بزرگ مسی یا چدنی می باشد که با
کمک یک المنت برقی یا مشعل گازی یا نفتی از داخل غلتک، داغ می شود. در موقع عمل پرزسوزی، این غلتک
داغ می شود و به آرامی می چرخد تا قسمت های داغ غلتک همواره با پارچه عبوری در تماس باشد و پرزهای
سطحی پارچه را از بین ببرد. مسیر گردش غلتک داغ برعکس مسیر حرکت پارچه می باشد و این عمل باعث
بلند شدن بهتر پرزها از سطح پارچه و یکنواختی در سوزاندن پرزها می شود.
هر چند راندمان و کیفیت پرزسوزی در این ماشین بهتر از ماشین پرزسوز صفحه ای می باشد اما به دلیل اینکه
در طول عمل پرزسوزی گرمای سطح غلتک تغییر می کند؛ بنابراین پرزهای روی سطح پارچه به صورت
نایکنواخت سوزانده می شوند. امروزه استفاده از ماشین های پرزسوزی صفحه داغ و غلتک داغ محدود شده است.
ماشین پرزسوزی گازی: ماشین پرزسوزی گازی شامل یک شکاف باریک مشبک می باشد که شعله های آتش
قابل تنظیم حاصل از سوختن گاز شهری یا بنزین تحت زوایای مشخصی (عمود یا مماس بر پارچه)از درون
این سوراخ ها خارج می شود و یک یا دو طرف پارچه عبوری از جلوی آن را پرزسوزی می کند.

seo

درباره نويسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمامی حقوق قانونی این وب سایت برای تکس ماشین محفوظ است