ماشین خشک کن چاپ پارچه

پس از آنکه پارچه از ماشین چاپ خارج می شود لازم است مواد رنگزای یا رنگینه های منتقل شده به پارچهدر مرحلۀ چاپ بر سطح پارچه خشک و سپس تثبیت شود. از آنجایی که بر یک سطح پارچه عملیات چاپانجام می شود، بنابراین چیدمان غلتک های داخل اتاقک های خشک …