آبگیر رنگرزی پارچه

آبگیری پارچه شستشو شده در صنعت رنگرزی (گرفتن آب از پارچه) انواع ماشین های آبگیر کالای نساجی در صنعت نساجی وجود دارد که با توجه به خصوصیات کالاینساجی و قابلی تهای ماشین، جهت آبگیری کالا استفاده میگردد. مهم ترین ماشین های آبگیری پارچه درصنعت نساجی ماشی نهای آبگیر پارچه از نوع غلتکی، ماشین سانتریفوژ و آبگیر مکنده …