تکس ماشین تولید کننده انواع ماشین آلات صنعتی و نساجی
ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس

ماشین رنگرزی پد ترموزول ترمو فیکس

ماشین رنگرزی پد- ترموزول آزمایشگاهی از دو قسمت فولارد و منطقهی حرارتی تشکیل شده است.
آغشته سازی مواد رنگزا و برداشت معین محلول مواد رنگزا توسط کالا توسط بخشی از دستگاه پد- ترموزول انجام میگیرد که به آن فولارد گویند.
در قسمت فولارد که از مخزن محلول رنگرزی و جفت غلتکهای فشار دهنده تشکیل شده است،

کالا به محلول رنگرزی آغشته یا پد میشود و پس از جذب مادهی رنگزا به مقدار مناسب و تعیین شده )برداشت یا پیک آپ معین( که توسط فشار غلتکها تعیین میشود، وارد منطقهی حرارتی میشود.

در داخل مخزن محلول رنگرزی، غلتکهای هدایتکننده قرار دارد که باعث میشود کالا به شیوهی بهتری از داخل محلول رنگرزی عبور میکند.

کالا پس از عبور از قسمت فولارد، در قسمت حرارتی، خشک و بعد تثبیت میشود.
قسمت حرارتی شامل گرمکنهای الکتریکی، مادون قرمز و مولد گرما و… میباشد.

در این ماشین، فن هایی تعبیه شده است که باعث جریان یافتن هوا از روی گرمکن ها میشود.

در نتیجه، هوا گرم می شود و به روی کالا جریان مییابد.​

جهت رنگرزی پارچه ی پلی استر یا مخلوط آن با پنبه با رنگزاهای دیسپرس به روش پد – ترموزول،
پارچهای که قبل از رنگرزی شستشو داده شده است، وارد ظرف محتوی مادهی رنگزای دیسپرس،
دیسپرسکننده و آب میگردد. پس از آن که پارچه به خوبی به مادهی رنگزا آغشته یا پد شد از بین جفت
غلتکهای فولارد که فاصلهی بین آنها از قبل بر اساس پیک آپ یا برداشت تنظیم شده است، عبور داده
میشود و رنگزای مازاد تعیین شده به حمام رنگرزی بر میگردد. به این عمل پد یا آغشته کردن میگویند.
ماشین ترموزول از یک فولارد دقیق و حساس به نام کوسترز تشکیل شده است که از سه جهت چپ و
راست از طریق جک تعبیه شده و فشار قسمت وسط از طریق خود فولارد تأمین میشود. معمولاً میزان
برداشت پارچه از محتویات ظرف بین 60 تا 70 درصد میباشد؛ یعنی وزن پارچهی آغشته شده به محلول
رنگرزی پس از عبور از بین غلتکهای فولارد به میزان 60 تا 70 درصد افزایش مییابد.
پارچه پس از عبور از بین غلتکهای فولارد و طی مسافت حدود 4 متر، پارچه وارد اطاقکهای خشک کن
میشود. جهت عدم مهاجرت رنگزا در زمان عبور پارچه از مواد ضد مهاجرت استفاده میشود. قبل از
خشککن اغلب سیستم پیش خشککن به نام Red Infra یا اشعهی مادون قرمز قرار دارد که مانند یک
المنت نورانی مقدار حدود 40 درصد از رطوبت پارچه را قبل از ورود به اطاقکهای خشک کن اصلی می گیرد.
پارچه پس از عبور از این مرحله وارد قسمت اول خشککن با دمای حدود80 تا130 درجهی سانتیگراد
میشود و پس از آن وارد قسمت دوم خشککن با دمای 175 تا 220 درجهی سانتیگراد میگردد.

کالا دراین دما به مدت 30 تا 60 ثانیه در معرض این دما قرار میگیرد تا مادهی رنگزا بر روی کالا تثبیت شود. در
این مرحله جذب و تثبیت رنگزا بر روی کالا انجام میشود. در برخی از ماشینآلات جهت تأمین حرارت
تثبیت بعد از خشککن اولیه یک عدد استنتر تعبیه شده است که عمل تثبیت رنگزا و تثبیت ابعادی
پارچه را همزمان در دمای 180 تا 220 درجهی سانتیگراد میسر می سازد.

روش رنگرزی ترموزول برای پلی استرتکسچره شده مناسب نمیباشد زیرا حجم نخ در حرارت خشک کاهش مییابد.

در واقع پد – ترموزول دستگاهی است که مجهز به قسمت آغشته سازی کالا به مواد رنگزا وکمکی و سامانه
حرارتی 100 تا 220 درجهی سانتیگراد جهت خشک کردن و تثبیت رنگزا بر روی پارچه میباشد. پارچه
پس از آغشته شدن به محلول مواد رنگزا در داخل خشککن با عرض باز حرکت میکند. در طی این عمل
پارچه رطوبت خود را از دست داده و خشک میگردد و مواد رنگزای دیسپرسی که بر روی کالا قرار
گرفتهاند به داخل الیاف نفوذ میکنند. در واقع عملیات پد-ترموزول شامل مراحل آغشتهسازی کالا به مواد
رنگزا، برداشت کالا از مواد رنگزا، خشک کردن کالا و تثبیت مواد رنگزا بر روی کالا میباشد.
توجه کنید که در صورت رنگرزی کالای پلی استری با روش ترموزول به غیر از تثبیت مادهی رنگزا، در
بخش تثبیت رنگزا و پارچه با استنتر، عملیات تثبیت حرارتی و فیکسه کردن ابعاد پارچه را نیز هم زمان
انجام می دهند.

برای سفارش این دستگاه با ما در ارتباط باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *